Stäng meny

2. Att uttrycka och förmedla vad jag vill

Allmän information

Med detta menas att välja mellan olika alternativ, uttrycka och förmedla sin vilja.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att uttrycka och förmedla vad jag vill

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Egenansvar

Vissa konsumentproduker kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Exempel på produker inom detta behovsområde kan vara:
- Datorer med standardtillbehör
- Ordböcker/teckenböcker
- Pennor
- Egna bilder/tydliggörande bilder

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803